Titta hur det kan gå!

Ett vindkraftverk av samma fabrikat och ålder som Ljusterös Vindkraftverk 2.

Det havererade vindkraftverket står utanför Norrtälje.

Bör man kräva en översyn av Ljusterös vindkraftverk ?

 

Varningsskylt

 

Borde inte denna varningsskylt vid nya vindkraftverket,  stå vid vägen och vara av läsbar storlek?

Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte i föreningen 20180617 klockan 14.00

Plats: Hos Mats Gröndahl, Siarö

Anmälan sker till Lars Olsson på  070 715 69 15

De som önskar ta del av kallelsen skriftligt mailar till: bevaraljustero@gmail.com

Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens årsmöte!

Årsmötet är den 25:e juni 2017 och hålls på Furuhäll (Jan Bergstedt) i Bolby på Ljusterö.

De som önskar ta del av kallelsen, kan maila till bevaraljustero@gmail.com

Styrelsen för föreningen kallar till årsstämma !

Medlemmarna i Föreningen Ljusterö Natur och Miljö kallas härmed till årsstämma, lördagen den 18 juni 2016, kl 14.00.

Plats: Västergården, i Bolby på Ljusterö

Föreningsmedlem, som inte personligen kan närvara vid stämman äger låta sig företrädas av ett befullmäktigat ombud, som också skall vara medlem.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av en justeringsman och en rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgiften
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av: a) Föreningens ordförande för en tid av ett år b) Styrelseledamöter c) Suppleanter med för dem fastställd turordning d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
 13. Annat ärende som stämman vill ta upp
 14. Stämmans avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen, verksamhetsplan, revisorernas berättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga inom två veckor före föreningsmötet. Handlingarna finns hos Jan Bergstedt, Hornsbergs Strand 75, 112 16 Stockholm, tel. 08-800191 eller 070-7582299.

 

Boken ”Den sagolika gåvan till Ljusteroborna”

I boken kallar författaren vår förening för ”talibanförening” och framför sina högst personliga misstankar om att vår förening avsiktligt och planerat försökt infiltrera Ljusterö Hembygdsförening.  Vi vill härmed protestera mot detta påstående. Det finns ingen, och har aldrig funnits en ”infiltrationsplan” från vår förening.

Att medlemmar i vår förening dessutom är medlemmar i andra föreningar, kan vi inte och vill inte ha åsikter om. Det tillhör var och ens demokratiska rättighet.

Att hembygdföreningens verksamhet fortfarande mest handlar om arv och pengar, istället för kärnverksamheten Ljusterö hembygd kan även vi beklaga.

 

Peter Strömborg går in och betalar för det 145 meter höga vindkraftverk 2

Föreningen Ljusterö Vind har inte lyckats hitta tillräckligt många intresserade på Ljusterö för ett nytt gigantiskt vindkraftverk. Man har även vänt sig till intresserade utanför Ljusterö, men inte där heller hittat tillräckligt många intressenter. Bankerna har blivit mer försiktiga och låneandelen har varit låg. Vindkraftsekonomin har inte blivit såsom önskat, det kan de stora vindkraftsbolagen intyga.

I en artikel i Ljusterö Posten beskriver Peter Strömholm (boende på Lagnö)hur han tar över projektet. Han nämner även att han varit medlem i vår förening, Ljusterö Natur och Miljö där han diskuterat och läst om vår inställning till vindkraft och kallar det ”lika meningslöst som att gaffla med talibaner”

Vad Peter inte förstått, är att vi i föreningen inte är emot vindkraft som sådan utan det vi är emot är placeringen. Varför placera ett 145 meter högt vindkraftverk på en plats där det gör förhållandevis lite nytta med desto mer skada? Det finns stora områden i Sverige där det blåser betydligt mer, och är därför områden som är utpekade som riksintressen för vindkraft. Ljusterö är i motsats ett riksintresse för friluftsliv och rekreation.

Placeringen på mindre är än 1000 Meter rakt i söder om Ljusterö torg innebär att möjligheterna för att exploatera Ljusterö Torg med mer bostäder (och affärer) radikalt försämras.  Husen i Ljusterö Skärgårdsstad kommer att bli mer svårsålda. Näringsverksamheter som Ljusterö Golf och Väsby Gård kommer troligen att påverkas negativt, för att inte tala om de fastigheter som ligger ännu närmare det nya vindkraftsverket.

Föreningens avsikt är att hjälpa de som drabbas av Peter Strömholm och Ljusterö Vinds projekt med juridiskt stöd för att bli kompenserade för den skada de lider ekonomiskt om projektet genomförs.

Elen som kommer i elkontakten är densamma oavsett var i landet elen produceras. Varför kan inte Peter Strömholm och Ljusterö Vind köpa ett existerande vindkraftverk eller låta bygga ett nytt, med en placering där det blåser bättre än på Ljusterö, har bättre ekonomi och ger minimal skada på omgivningen?

Årsstämma 2015

Årsstämma kommer att hållas lördagen den 5:e juli kl. 15.00 i Västergården, Bolby.

Utsikten mot söder från Ljusterö torg

storleksjamforelse1

Det tilltänkta vidkraftverket som Ljusterö Vind planerar för blir avsevärt högre än det nuvarande. Avståndet är lite drygt 1000 Meter.

I många länder är säkerhetsavståndet till vindkraftverk i denna storlek 2000 Meter

Blir detta ett dragplåster som lockar nya boenden runt Ljusterö torg ?

anm.

Bilden visar bara en storleksjämförelse mellan olika kända och okända referenser.

Byggförbud

Älmhults kommun har nekat en fastighetsägare bygglov på en fastighet som ligger i ett område med vindkraft.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gick på kommunens linje. Detta enligt uppgifter i Smålandsposten.

Om samma regler kommer att gälla på Ljusterö, innebär det att byggförbud gäller inom en radie av 1000 meter från den nya tilltänkta vindkraftsverket. Innebär bl.a. begränsningar av exploateringsmöjligheterna på Ljusterö Torg. Återigen visar det att vinskraftsverk på en ö som Ljusterö är vansinne.