Öppet brev till Österåkers politiker!

Till Dig som är beslutsfattare, politiker och/eller tjänsteman i Österåkers kommun: läs denna skrivelse och fundera över var Du står i frågan.

Behövs storskalig vindkraft exploatering av skärgårdsidyll?

Ett projektörsbolag, KRAFTÖ AB, har för avsikt att storskaligt etablera 23 stora vindkraftverk på Ljusterö mitt i den känsliga mellanskärgården. Vi är en växande opinion som är oroliga över vad som håller på att hända.

Småskalig vindkraft kan lösa lokala behov av el-energi runt om i Sverige, så även på Ljusterö. Storskalig vindkraft däremot, kräver etablering på av riksintresse lämpliga platser, där såväl vindkraftspark och infrastruktur har förutsättning att etableras av långsiktiga ägare och utan att känsliga miljöområden påverkas och stora mänskliga och materiella värden går förlorade. Ljusterö är en mycket populär natur och kulturbyggd och att en exploatering i linje med den som KRAFTÖ AB föreslagit riskerar att förstöra stora ekonomiska värden för kommunen, påverka den unika skärgårdsmiljön med flera fridlysta arter så som havsörn, fladdermöss mfl samt negativt påverka boende och besökare på ön.

Unik Skärgård
Stockholms skärgård är ett område av riksintresse. De stränga reglerna för strandskydd och annan bebyggelse har funktionen att värna om denna till stora delar orörda och unika miljö, samt kulturskydda den bebyggelse som är genuin i landskapet. Detta skydd borde, anser vi, omöjliggöra byggandet av en så dominant vindpark i området. Större delen av norra mellanskärgården, vilket även innefattar flera naturreservat, kommer att visuellt påverkas av den tänkta ”vindkraft fabriken” på Ljusterö.

Om vindkraftverken etableras i den föreslagna omfattningen kommer stora ingrepp och ”sår” att uppstå i form av vägar, vändplaner, kraftledningar och andra markingrepp i den begränsade fria naturen på ön. Dessa ingrepp kan inte återställas, och en vindkraftpark blir för kommande generationer det arv vi lämnar efter oss.

Ljusterö är olämplig för exploatering
Ljusterö med närskärgård utgör en central del av den unika och levande mellanskärgården, mellan ytter- och innerskärgården. Naturupplevelser, rekreation, turism och småskalig affärsverksamhet utgör grunden för hundratusentals besökare och de trettiotusen boende inom en radie av 10 km från Ljusterö. Det är en relativt tätbefolkad ö med stor visibilitet från närskärgården och med få och små fria naturområden.

Ljusterö har dessutom en vindprofil som inte är lämplig för vindkraftverk. Detta försöker KRAFTÖ lösa genom att föreslå en etablering av 23 av Sveriges högsta vindkraftverk upp mot 150 meter, jämför med Kaknästornet, för att nå vindströmmar som kan ge en lönsam energiproduktion.

Den av Kraftö AB föreslagna utbyggnaden utgör en industriell storskalig etablering som tar nästan all fri yta i anspråk på Ljusterö. Djurlivet och friluftslivet under och i anslutning till vindkraftverken kommer att påverkas starkt negativt av ljud, skuggor, reflexer, blinkljus och fysiskt obehag från närheten till stora propellrar (100 m i diameter).
Förutom själva Ljusterö kommer närskärgården att störas på liknande sätt visuellt och av den ljudmatta som enligt KRAFTÖ:s egna beräkningar ligger på 35db eller mer på hela ön, samt upp till 1.5 km runt om ön. Experter vi varit i kontakt med motsätter sig Kraftö ABs beräkningar och hävdar att ljudnivåerna ligger betydligt över de tillåtna, särskilt för bebyggelsen på öarna i närområdet eftersom ljudet går dubbelt så långt över vatten. Samtliga fastigheter och naturområden blir upplevelse- och miljömässigt negativt påverkade.

De föreslagna vindkraftverken ligger på avståndet 500 meter eller närmare till bebyggelse och i många fall nära sjön. På orter där man har erfarenhet av vindkraft är avståndsnormen till bebyggelse minst 1000 meter (tex Gotland).

Myndigheterna avråder
Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm avråder klart, i sina omfattande utredningar om vindkraft, från storskalig utbyggnad i Stockholms skärgård av hänsyn till dess världsunika och känsliga karaktär, betydelsen för rekreation, upplevelseturism samt mångfald av intressen. Även Österåkers Kommun har i sin nu gällande översiktsplan 2006 (uppdaterad maj 2008 ) angivit följande mål avseende Ljusterö:

– ”Öns karaktär och huvudsakliga markanvändning bör vara oförändrad. Viss komplettering av bebyggelse och anläggningar kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse.”

– ”Gemensamt för hela skärgården är att den har ett stort natur- och kulturvärde samt stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Miljöerna är till stora delar känsliga för förändringar.”

– ”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om de kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden.”
– ”Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas till vara”

Slutsatsen av redogörelserna ovan och resonemanget tidigare är att storskalig etablering av vindkraft är direkt olämplig i Stockholms skärgård och på Ljusterö .

Undermålig information och nej till utökat samråd från KRAFTÖ.
Den 31:a maj kallade KRAFTÖ AB, som under en längre tid obemärkt planerat för den storskaliga etableringen av vindkraftverk, till ett extra samrådsmöte på Ljusterö Bygdegård. Vid mötet framkom frustration över företagets långt gångna planer samt den begränsade spridningen av information och kallelser om samråd till berörda personer på Ljusterö med närskärgård. Det är trots allt fler än 30 000 fast- och fritidsboende som berörs av dessa planer. Mötet lämnade dessutom fler obesvarade frågor än svar. Okänsligheten för mötesdeltagarnas analys och oro för natur, säkerhetsavstånd, ljud- och andra störningar var påfallande.

KRAFTÖ AB:s representanter på mötet ville inte svara på frågan om vilka som var huvudägare – ”av konkurrensskäl”. Projektet, platsen och tekniken är väl känd – vilka konkurrensskäl kan då tänkas döljas? Är man rädd att huvudägarens motiv och långsiktighet ska ifrågasättas? Vidare framkom att formalia, planering och marknadsföring gick i otakt.
Årsredovisning för 2006 är ej inlämnad. Bygglov sökt av annan part och i annat företags namn. Analys över kostnad för och behovet av investering i infrastruktur (landkabel mm.) var ej genomförd, vilket är direkt avgörande för om projektet är ekonomiskt realiserbart eller ej.

KRAFTÖ AB drivs förstås inte av välgörenhet. Det är ett i högsta grad kommersiellt projektörsföretag med ägare som utnyttjar det politiska intresset för miljö och alternativa energikällor till sin egen fördel. Får man igenom ett bygglov för en storskalig vindkraft på Ljusterö, kommer bolaget eller projektportföljen förmodligen att säljas i förtid för en rejäl hacka till andra exploatörer. Kvar finns stora resurs- och miljöproblem att lösa, samt en befolkning som undrande frågar sig hur detta kunde gå till.

Hjälp oss att bevara fridlyst djurliv, unik miljö och en svensk kulturbyggt
Alla måste vi bidra till förnyelsebara energikällor! Men det är förstås inte så entydigt i praktiken, hur rationellt och rätt det än verkar just för stunden. Alla förslag är inte lika bra, och hur genomför man en förändring skonsamt och i samråd med dem det berör? Man behöver bara påminna sig om andra stora ingrepp i miljön som tycktes rationella och riktiga då de beslutades men som senare tider omvärderade. Rivningen av klarakvarteren är väl skräckexemplet.

Detta är inget svårt beslut att ta. Stockholms skärgård är inte objekt för industriell exploatering som inskränker allemansrätt. Ljusterö har känslig natur och flera fridlysta arter varav den vackra havsörnen är en som kan påverkas. Stockholms innerskärgård har dåliga vindförhållanden för exploaterig av vindkraftverk. KRAFTÖ ABs analyser och mätningar visar inte en korrekt bild utan fyller bolagets egna ekonomiska intresse. Mycket stora områden kommer att påverkas negativt även utanför Ljusterö.

Vi hoppas Du stöder oss i initiativet att stoppa bygget av en storskalig vindkraftpark på Ljusterö. Med detta brev önskar vi Dig en fin midsommarhelg, och tackar för Din uppmärksamhet.

Ljusterö 16 juni, 2008

Vänliga hälsningar
http://www.bevaraljustero.nu

Mail bevaraljustero@gmail.com

2 Responses to “Öppet brev till Österåkers politiker!”


 1. 1 Kjell Axel Jönsson januari 10, 2009 kl. 2:23 e m

  Mot bakgrunden av de krav som tillståndsmyndigherna ställer vad gäller fritidshus eller andra privatbostäder på Ljusterö är det synnerligen egendomligt, att bygglov för 150 meter höga vindkraftverk över huvud taget kan övervägas.

  Vad gäller t ex fritidshus har jag själv varit med om att Länsstyrelsen noga studerade om mitt hus efter en begränsad utbyggnad skulle kunna uppfattas som störande för på sjön förbipasserande, mm.
  Byggnadsnämnden hade synpunkter på att socklarna till en terass inte fick bli för höga, att ett planerat (ej byggt) uthus måste läggas i den djupaste svackan på tomten enda ut i en tomtgräns för att ”inte sticka upp i naturen”, etc.

  Men nu verkar det som om den oerhört politiserad klimatdebatten håller på att kullkasta alla de miljö-och kulturvärderingar som de allra flesta enskilda sakägare och besökare på Ljusterö ansluter sig till.

  Kjell-A Jönsson
  Västra Lagnö

 2. 2 JOHAN EKLÖF juni 25, 2008 kl. 8:56 f m

  Hej,

  Jag med familj har sedan en tid tillbaka vårt kära sommarställe på Ljusterö. Vi har införskaffat oss denna ynnest till stor del på grund av lugnet, naturen och den totala avsaknaden av störande moment.

  I vår mening är flera vindkraftverk på Ljusterö ett mycket störande moment. Vi finner en stor anledning till att begrunda frågan om det finns andra ställen i skärgården som får anses värna mer om oss som valt Skärgården av ovan nämnda anledningar.

  Vi sträcker oss till att hävda att redan det enda som just nu finns inte alls passar in i den miljö den har för avsikt att verka i.

  Mvh

  Johan Eklöf


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: