Arkiv för februari, 2009

0-Vision om Vindkraft på Ljusterö

Vår grundinställning är att känsklig skärgårdsmiljö är en i högsta grad olämplig placeringmiljö för storskalig vindkraft.  Vi arbetar därför för att motarbeta samtliga nya föreslagna vindkraftverk på Ljusterö

I kommunens nya vindkraftsrapport står det:

”  Kommunen ser generellt få möjligheter till storskalig vindkraftsutbyggnad i Skärgården med hänsyn till naturvärden och friluftslivets intressen. Undantaget är Ljusterö, där det redan idag finns vindkraftverk ”

 Föreningen tror därför att det första vindkraftverket skapade förutsättningar för ansökan om verk 2, vilka tillsammans sedemera ger förutsättningen för ytterligare 5-7 vindkraftverk. Nästa steg blir i samma anda att utbyggnaden av en redan förstörd naturresurs lika gärna kan tåla ytterligare 15 eller flera vindkraftverk.

För att stoppa vidare utbyggnad,  har föreningen därför inlämnat ett överklagande mot byggnationen av vindkraftverk 2, vilket kommer att prövas av Länstyrelsen. Då bygglovet för vindkraftverk 2,  är beviljat dels på felaktiga grunder och dels med vilseledande uppgifter från Kraftö,  kommer förhoppningsvis bygget att omgående stoppas.

Besök hos föreningen Ljusterö Vind

Då Ljusterö Vind är en ekonomisk förening, är medlemsregistret offentligt.  Föreingen För  Ljusteterö Natur och Miljö är en ideel förening, och innefattas inte av offentlighets principen.

Vår avsikt med att ta del av Ljusterö Vinds medlemsregister, var för att försäkra oss om det inte finns fler politiker i Österåkers kommun (än de vi redan känner till) som har personliga ekonomiska intressen av att det byggs vindkraftverk på Ljusterö.

Vid besöket redovisades sammanlagt 91 andelsägare.  Inga fler österåkers-politiker kunde identifieras. Vi noterade även att det finns styrelsemedlemmar i Ljusterö Vind som inte var upptagna som medlemmar och andelsägare, vilket då skulle strida mot föreningens stadgar.  Alternativa svaret är att  medlemsregistret var ofullsändigt den dagen vi var på besök.

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö kommer inte att sprida, påverka eller på annat sätt utnyttja infomationen från Ljusterö Vinds medlemsregister.

Färingtofta för samma kamp som Ljusterö

Besök  www.faringtoftanorra.se, och ta del av argumenten mot felplacerad vindkraft i denna landsdel!

  Det gigantiska verket är av samma storlek som det som är under uppförande och de övriga 23 stycken som det är sökt bygglov för. Är det så här vi vill att Ljusterö skall se ut? 

Med Kraftö som byggherre har markarbetena påbörjats för det första gigantiska 150-meters kraftverket i anslutning till det befintliga, lite gulliga vindkraftsverket. Kraftö har i samma lilla skog ansökt om bygglov för ytterligare 5 kraftverk i samma storlek.  Slutsatsen är att detta kraftverk är startskottet för en stor bullrande vindkraftspark mitt i ett av lagstiftarna skyddat område som är utpekat som  Riksintresse för Turism och friluftsliv.

Åk gärna och titta på de omfattande skador på naturen som redan detta första verk innebär. Lägg därtill ytterligare fem verk som skall förses med ledningsgator för elkablage samt tillfartsvägar. Hur mycket blir kvar av skogen för svampplockare, jägare, djur och fåglar ?  Hur mycket kommer de boende att störas och skadas?  De nu boende och framtida boende runt Ljusterö torg ?  Många kommer att få lida, och det på grund av att några få personer skall tjäna pengar.

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö säger nej till dessa planer på Ljusterö. Vi efterlyser en alternativ placering där vindkraftverk i denna storlek gör liten skada och stor nytta!