Arkiv för januari, 2011

Föreningen Ljusterö natur och miljö vill:

Främja Ljusterös utveckling med bevarande av natur- och kulturvärden.

Nya projekt på Ljusterö skall prövas så att så mycket som möjligt av Ljusterös unika skärgårdskaraktär bevaras för framtida generationer.

Främja naturlivet

Genom samarbete med t.ex. ornitologiska och fiskeföreningar medverka till att viktiga vikar och sjöar skyddas och fredas under delar av året.  Särskild uppmärksamhet för havsörnarnas bevarande, vilket även är viktigt för att begränsa skarven.

Främja småskalig industri – inga storskaliga industriverksamheter på Ljusterö

Därför är vi emot storskalig vindkraft på Ljusterö. Storskalig vindkraft skall inte placeras på de 4% av Sveriges yta som är klassat som riksintresse för natur och miljö.

Främja Ljusterös servicenäringar

Genom att verka för att bebyggelse av typ radhus och lägenheter koncentreras runt Ljusterö torg vilket skapar underlag för affärer och butiker där.

Främja alternativa sätt att röra sig på Ljusterö

Genom att fler cykel- och gångbanor tillskapas. För att skydda cyklister och fotgängare, måste det ur säkerhetssynpunkt anläggas en möjlighet att förflytta sig vid sidan av den hårt belastade vägen. Till att börja med mellan Linanäs och färjeläget.

Främja en förankringsprocess för beslut så att Ljusteröborna får komma till tals

Föreningen skall vara en remissinstans till kommunen. Genom att vara en kommunal remissinstans, kan vi informera, påverka och agera, så att framtida kommunala planer och privata projekt anpassas till fördel för flertalet fast- och fritidsboende på Ljusterö. Vi är måna om att demokratiska spelregler följs då viktiga kommunala beslut ska tas, så att egenintressen inte tillåts ta över.

Värna om det unika med Stockholms Skärgård.

Genom medverkan i intresseorganisationer och med politisk påverkan, främja en utveckling som tar hänsyn till skärgårdens unika natur och rekreationsvärden.

 Ljusterö 2011-01-25

Ljusterö Företagarförening

Vår förening sände ett mail till Ljusterö Företagarförenings-styrelse med följande lydelse:

”Sänder över information om vår förening för att få stå med bland övriga föreningar på Ljusterö.”

Vi fick följande svar:

Ärendet togs upp på gårdagens styrelsemöte i Ljusterö Företagarförening
och er ansökan avslogs. Skälet är att er förenings mål och verksamhet
stödjer inte en utveckling av företagsamheten på Ljusterö.

Kommentar från Ljusterö Natur och Miljö:
Är inte rimligt att det är ett svar som har majoriteten av 
Företagarföreningens medlemmars stöd. 
Att värna om Ljusterös unika natur- och kulturvärden, 
är det ett hot mot företagandet på Ljusterö?