Vill du vara en aktiv medlem i den ideella föreningen ” För Ljusterö Natur och Miljö”,  så är medlemnsavgiften f.n. 100:-  .  Använd pg 51 80 80-7.

Avgiften är per familj. Ange gärna namnen på de vuxna  familjemedlemmar som stödjer föreningens arbete.

Vill du vara en stödjande medlem ?   Som stödjande medlem får du medlemsbladet , men får inte rösta på föreningsstämman.

Som stödjande medlem betalar du ingen medlemsavgift.

Maila oss på bevaraljustero@gmail.com. Ange namn, postadress, fastighetsbeteckning, telefon och mailadress!

 

15 Responses to “Bli medlem”


 1. 1 Kjell Axel Jönsson juli 23, 2009 kl. 9:55 f m

  Kjell-A Jönsson

  TACK ERLING LÖFSJÖGÅRD !

  Du har som företagare insett att en storskalig utbyggnad av vindkraften på Ljusterö kommer att påverka företagarna på ön negativt. Om vindkraftsverk fortsatt kommer att byggas på Ljusterö kommer dessa arbeten att utföras av stora entreprenadföretag från fastlandet.
  För företagarna på ön kan det möjligen KORTSIKTIGT bli vissa jobb,
  MEN OBSERVERA:
  Om Ljusterö blir en ”VINDKRAFTSÖ” kommer marknadsvärdena t ex på de talrika fritidshusen på ön att sjunka. Fastighetsägarna kommer då att tveka eller helt avstå ifrån att investera i om-och tillbyggnader, isolering, omvandling till permanentboende, VVS, byggande av bryggor, etc vilket blir negativt för byggnadsföretagen på ön. Om Ljusterö får karaktären av en vindkraftsö kommer det vidare att negativt påverka tillströmningen av besökande turister, båtfolk, friluftsfolk, fågelskådare, etc det vill säga basen för en stor del av Ljusterös servicenäringar.
  Dessvärre verkar det inte som om Ljusterö Företagasrförening, av vad skäl det vara månde, har velat inse detta.
  Kjell-A Jönsson
  Stockholm och Ljusterö

 2. 2 Kjell Axel Jönsson juli 23, 2009 kl. 9:25 f m

  Kjell-A Jönsson
  Fråga till NIKLAS FISCHER .

  El-energi är mycket lätt att tranportera. Sverige är ett land med stora obebyggda områden. Varför vill Du att vindkraftverk skall byggas nära bostäder ?
  Kjell-A Jönsson
  Stockholm och Ljusterö

 3. 3 Kjell Axel Jönsson juli 23, 2009 kl. 9:19 f m

  Kjell-A Jönsson
  Vindkraft är en förhållandevis mycket dyr energikälla. Allmänheten skall betala en del via skattsedeln, det vill säga de subventioner som staten betalar ut. De kostnaderna syns emellertid inte på el-räkningarna. Vindkraften är en del av den klimathysteri, som på grund av IPCC:s tvivelaktiga datasimuleringar blivit den nya religionen i Sverige.

  Sveriges nettoförbrukning av el kommer i allt väsentligt från vattenkraft – och kärnkraft, det vill säga inte från fossila bränslen. En ökning av andelen vindkrafts-el i Sverige har således en försumbar påverkan på koldioxidutsläppen. Om man ninskar produktionen av kärnkrafts-el för att ersätta med vindkrafts-el krävs en utbyggnad av vattenkraften eftersom vindkraften inte är kontinuerlig.
  Då det är riktigt kallt blåser det i regel inte, etc.

  El-energi är lätt att transportera från producent till konsument. Det finns således inget tekniskt motiv att placera vindkraftverk nära bostäder vare sig fritidshus eller permanentbostäder.

  Men att markägare vill tillgodogöra sig de vinstmöjligheter som upplåtelsen av mark innebär är naturligt. EU:s kostsamma bidragspolitik för jordbruket kommer gradvis att modifieras och det är självfallet också LRF:s uppgift att verka för nya inkomstkällor för sina markägare, inte att ta hänsyn till skärgårdsmiljöer.

  Då det gäller politiskt betingade trender gäller det att se upp, även för oss skärgårdsbor. Det är lätt att bli lurad i klimatdebattens kölvatten. Trots att nästan ingenting av Sveriges el-förbrukning emanerar från fossila källor anmodades vi av ”klimatmoraliska” skäl av politiker inklusive Andreas Carlgren att övergå till KVICKSILVERHALTIGA lågenergiglödlampor. Kvicksilver är en av de mest giftiga tungmetallerna och kommer nu att förbjudas på förslag av just Andreas Carlgren !!! Betänk i sammanhanget att Sverige utgör ca 0,15 % av jordens befolkning.
  Vindkraftverk höga som Kaknästornet det vill säga 150 meter är naturligtvis vansinne. Vindkraftsintressenterna jämför sina planerade verk med Eiffeltornet i Paris som är 300 meter högt. Varför inte jämföra med Ljusterö Kyrktorn som är 18 meter högt ?
  Kjell-A Jönsson
  Stockholm och Ljusterö

 4. 4 Christer Soderberg juli 9, 2009 kl. 3:03 f m

  Jag vill ansluta mig till ”Bevara Ljusterö” för att i första hand stödja arbetet med att förhindra en storskalig utbyggnad av vindkraftverk på Ljusterö.Jag vill också hjälpa skapa uppmärksamhet och medvetenhet om andra viktiga hot mot livskvaliteten på Ljusterö.

  BEVARA LJUSTERÖ (BOLBY) HANDELSTRÄDGÅRD!

  För två dagar sedan blev jag informerad om att Per-Arne Johansson, som under ca. 40 år bedrivit Ljusterö (BOLBY) Handelsträdgård, ska ”avhysas” eller vräkas från hans livsverk IDAG TORSDAG KL. 09.30 på uppdrag av sönerna. Jag känner inte till relationerna inom familjen Johansson och vill inte döma någon. Vad som är viktigt i denna tid av klimatkris och storskalig vansinne i många riktningar är dock att BEVARA DEN GRUNDLÄGGANDE MÖJLIGHETEN (OCH RÄTTIGHETEN) ATT ODLA MAT – NÄRPRODUCERAD, ORGANISKT OCH EKOLOGISKT ODLAD MAT!

  Slutar Ljusterö Handelsträdgård med sin verksamhet förlorar alla på Ljusterö och närliggande områden en viktig källa till NÄRPRODUCERAD, ORGANISKT OCH EKOLOGISKT ODLAD MAT.

  Uundertecknad föreslår nu, i 11:e timmen, att vi visar solidaritet med Per Arne Johansson och stöd för att BEVARA LJUSTERÖ (BOLBY) HANDELSTRÄDGÅRD! Namnlistor finns på handelsträdgården – skriv under till STÖD FÖR NÄRPRODUCERAD EKOLOGISKT ODLAD MAT!

  Christer Söderberg med familj
  Permanent Ljusteröbo sedan 2007
  (nykomling med avsikt att stanna)

  Mobiltelefon: 070 880 3672
  Mejl: christer@zeroaeons.com

 5. 5 Jan Lindström april 15, 2009 kl. 10:36 f m

  Vindkraft är ett olönsamt, miljöförstörande, opålitligt energialternativ som inte behövs. Utan kraftiga skattesubventioner skulle inga vindkrafteverk kunna existera! Det behövs ALLTID back-up energi för att energislaget är så opålitligt (det blåser inte alltid). Det magiska ordet är ”hållbart” men det är ingen som vet egentligen vad det betyder. Jag stödjer strävandena för stoppet för vindkraft på Ljusterö både av de skäl som framförts på denna hemsida men också av mina principskäl ovan.
  Varför kan man inte bygga kraftverkena ute till havs så att man slipper se dem?

 6. 6 Fam Eriksson - Truedsson februari 15, 2009 kl. 11:05 f m

  Det kommer att förstöra miljön och djurlivet på Ljusterö. Det finns ju ingen rim och reson! Varför ska man centrera så många vindkraftverk på Ljuserö när stockholms län är så stort?!!

  Vi INTE vill ha alla dessa vindkraftverk på Ljusterö

  Maj-Britt Eriksson
  John Truedsson
  Britt-Marie Truedsson
  Anna Truedsson
  Lovisa Truedsson
  Micke Eriksson
  Anki Eriksson-Jirbratt

  Lagnövägen 122
  1:168
  Hemviken Västra Lagnö
  Ljusterö

 7. 7 Arne Tolvgård januari 10, 2009 kl. 8:47 e m

  Vindkraft ett måste.
  Det är beklämmande att att motsätta sig en utbyggnad av en miljövänlig som ger en hållbar energi.
  Är ni verkligen överens med era barn och barnbarn?
  Jag skulle gärna köpa ett hus eller fritidshus i närheten av en förnybar energikälla!
  Mvh
  Arne Tolvgård
  Högbergsgatan 26B
  Stockholm

  Svar:
  Det finns även andra hälsoaspekter än utsläpp av koldioxid som måste beaktas.
  Vi är främst emot placeringen, då vi anser att det finns platser där de tekniska förutsättningarna är mycket bättre samtidigt som få eller inga människor störs av buller eller påverkas negativt på andra sätt.
  Mvh/ Styrelsen

 8. 8 Erling Löfsjögård januari 10, 2009 kl. 3:45 e m

  Min familj och medarbetare driver Väsby Gård, och vi satsar på att leva med största möjliga hänsyn till natur och miljö, och denna förutsättning är helt avgörande för att våra gäster skall trivas.

  Det kan synas märkligt att ett företag från Irland, med stora vindrika områden, skall satsa på att ruinera miljön för oss på Ljusterö.

  Initialt var vi medlemmar i Ljusterö wind, men eftersom detta projekt tydligen var avsett att vilseleda opinionen för att sanktionera en miljödestruktion utan känt motstycke i Sverige, har vi lämnat föreningen.

  Vi önskar stödja ”Bevara Ljusterö” och köper gärna någon form av
  ” Medlemsdiplom ” att sätta upp på Väsby Gård.

  Med vänlig hälsning

  Erling och Mirjam Löfsjögård och medarbetare på Väsby Gård.

 9. 9 Kjell Axel Jönsson januari 10, 2009 kl. 12:49 e m

  2009 01 10

  Storskalig vindkraft på Ljusterö

  Artikeln på SvD Brännpunkt för i dag är välskriven.
  Men det hade kanske varit på sin plats att i generella termer ange alternativa områden för storskalig vindkraft. Vindkraften har i den till stora delar ockulta klimatdebatten en sådan ställning att det finns en stor risk, att politiker bortser från sakskäl och agerar opportunistiskt.

  När det gäller byggnadslov för fritidshus gäller stränga regler också vad gäller det estetiska. Hus får inte bli för dominanta, detaljer som t ex , takåsens höjd över horisonten, sockelhöjd över markytan, etc bedöms, byggnadsareor detaljregleras inom detalplanerade områden, etc.

  Men då det gäller 150 meterhöga vindkraftverk synes sådana faktorer ha försvunnit från beslutsunderlagen.

  Vad gäller flora och fauna vore det intressant att höra Svenska Naturskyddsföreningens åsikt om vindkraftsprojekten på Ljusterö.
  Kjell-A Jönsson
  Hästede 2:4
  V.Lagnö

 10. 10 Sten Corfitsen januari 10, 2009 kl. 10:19 f m

  Jag har tagit del av de argument mot etablering av många nya vindkraftverk på Ljusterö. Jag tycker argumenten som framförts är bra och riktiga men jag vill lägga till mer synpunkter om de visuella skador som dessa verk skapar.

  Jag har varit i USA besökt en dal utanför Palm Springs i vilken man uppfört ett mycket stort antal vindkraftverk. Att befinna sig på en plats där stora snurror hela tiden roterar är outhärdlig. Det helt enkelt inte möjligt att vistas i denna dal längre.
  Samma olägenhet finns redan nu runt Ljusterö om än inte i samma skala. Vi bor på en Ö öster om Ljusterö och har hittills kunnat njuta av den sinnesfrid som slärgården erbjuder.
  Allt som rör sig drar till sig blicken, så fungerar människan. När vi nu kvällstid försöker att njuta av solnedgången över Ljusterö ser vi bara vindkraftsrotorn.

  Jag hoppas innerligt att vi slipper se flera av dessa missfoster. Vindkraftverk är bara ekonomiska om de subventioneras. Jag är övertygad om att kalkylen som idag driver fram vindkraftverk på detta sätt måste belastas med en negativt ”miljökostnad” som rimligtvis inkluderarar; djur och fågelliv, buller, stress och forlorade naturvärden samt visuell förfulning.

  När dessa negativa effekter av vindkraft blir prissatta, kommer ekonomin runt vindkraften att falla och jag är övertygad om att storskalig vindkraft kommer att få en parantes runt sig i en snar framtid.

  Jag vill tacka de som nu jobbar MOT de nya vindkraftverken på Ljusterö.

  Sten Corfitsen
  Östra Lagnö 1:72

 11. 11 Yvonne Edén oktober 29, 2008 kl. 2:36 e m

  Den information om Kraftö´s planer som vi fått genom tidningsartiklar, från besökare vid informationsmöten och från nätet ger en mycket osaklig bild av de planerade verken och effekterna för Ljusterö. När man ser hur redan förberedelserna till verk nr 2 förstör naturen i stor omfattning kan man föreställa sig hur förödande planerna skulle vara för hela Ljusterö. Att först under hundra år bebygga och utveckla denna stora och viktiga ö för rekreation, fritid och semester – för att sedan våldföra sig på ön genom att konvertera den till en kraftverkspark – skulle vara ett gigantiskt misstag. Jag förutsätter att myndigheterna och kommunen inte ger tillstånd till vidare utbyggnad.

 12. 12 Börn Nilsson Grundvik 1:72 juni 25, 2008 kl. 3:21 e m

  ”Detta projekt ser jag som intresse för egen ekonomisk vinning av initiativtagare och dem som upplåter sin mark. Det är egensinnigt och icke miljövänligt att planera så stora och höga och störande verk i vacker idyllisk skärgårdsmiljö.Energivinningen står inte i proportion till miljökatastrofen. Projektet har dessutom smugits fram. De flesta börjar först nu höra talas om det horribla tilltaget”.
  Instämmer till fullo!
  Vad jag kan förstå är projektet för stort för att kommunen ensam ska kunna ge tillstånd, läs DN 24/6:
  Publicerad 24 juni 2008 23:23

  Vindkraft

  Vindkraft utnyttjas i dag väldigt lite i Stockholms län.

  Enstaka större vindkraftverk finns på Ljusterö, Oaxen och Utö. Ytterligare några, bland annat på Barnens ö, Ornö och Svartnö, är under prövning.

  Länsstyrelsen behöver ungefär ett år för att behandla en ansökan om miljöprövning. Beslutet kan överklagas till miljödomstolen.

  För en ansökan som gäller under 25 megawatt (motsvarande 1213 större verk) räcker det att vända sig till kommunen som då både kan besluta om bygglov och göra miljöprövning.
  Vindkraft till havs kräver tillstånd av miljödomstolen.

 13. 13 Amelie Bergstedt juni 23, 2008 kl. 11:45 f m

  Detta projekt ser jag som intresse för egen ekonomisk vinning av initiativtagare och dem som upplåter sin mark. Det är egensinnigt och icke miljövänligt att planera så stora och höga och störande verk i vacker idyllisk skärgårdsmiljö.Energivinningen står inte i proportion till miljökatastrofen. Projektet har dessutom smugits fram. De flesta börjar först nu höra talas om det horribla tilltaget. Två av tornen skulle dessutom bli granne med hästuppfödning. Skall då hästuppfödningen på Ljusterö tvingas lägga ner? Sansa er tycker
  Amelie Bergstedt i
  Bolby 18:1

 14. 14 niklas fischer juni 6, 2008 kl. 8:26 f m

  Jag anser att alla i Sverige bör acceptera och invitera vind/sol anläggningar nära sina egna bostäder och fritidshus. För en hållbar el-utveckling. det betyder INTE att Kraftös planer är acceptabla, det är fel verk, av fel orsak och på fel plats.

  MVH
  Niklas
  Siarö 2:25

 15. 15 Stefan Haskel juni 4, 2008 kl. 1:48 e m

  Härmed vill jag ansluta mig till de personer som i sig ser vindkraft som ett energialternativ men att Ljusterö ej är ett område som är naturligt ur bl a miljösynpunkt!

  Stefan Haskel

  Mörtsunda 1:7


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: